خانه دسته‌بندی نشده آگهی جدید استخدام مدیران و کارکنان بیمارستان شرق بنیاد امور بیماری...

آگهی جدید استخدام مدیران و کارکنان بیمارستان شرق بنیاد امور بیماری های خاص

2779
0

همراه با شرایط احراز

مرکز پزشکی شرق بنیاد امور بیماری های خاص، بیمارستانی عمومی(جنرال) دارای بخشهای بستری زنان، مردان و کودکان و بخشهای ویژه بستری و پاراکلینیکی شامل: ICU,CCU .NICU ، اتاق عمل، همودیالیز تالاسمی، شیمی درمانی، زنان وزایمان، پرتودرمانی، فیزیوتراپی، تصویر برداری و آزمایشگاه وکلینیک های تخصصی وفوق تخصصی است. این مرکز واقع در”اتوبان افسریه، مسگر آباد”  به نیروهای متقاضی کار با شرایط احراز مندرج در متن خبر نیازمند است، که متقاضیان پس از طی مراحل استخدامی و قبولی، می توانند آغاز بکار نمایند.

* روش ثبت نام:

 شرایط احراز متقاضیان برای پستهای مورد نیاز به شرح ذیل  می باشد:

۱- مدیر مالی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسی وترجیحا کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرسی  و امور مالی
تجربهحداقل ۵ سال سابقه کار در واحد مالی و۳ سال سابقه مدیریت مالی

۲- مسئول فن اوری اطلاعات سلامت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسی / کارشناسی ارشد ترجیحا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر
تجربهپنج سال سابقه در بخش های رایانه ای و ۲ سال سابقه کار مرتبط درفناوری اطلاعات بیمارستان
سنحداکثر ۴۰سال

۳- سرپرستار

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه۵ سال تجربه پرستاری و یک سال بعنوان سر پرستار بخشهای عادی وبرای احراز پست سرپرستاری بخش های ویژه  ICU,CCU,NICU ، دیالیز،اورژانس،اتاق عمل و…. حداقل دارای سه سال تجربه باشد.
سنحداکثر ۴۰ سال

۴-پرستار

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه۵ سال تجربه پرستاری وبرای احراز پست پرستاری در بخش های ویژه  ICU,CCU,NICU ، دیالیز،اورژانس،اتاق عمل و…. حداقل دارای سه سال تجربه در بخشهای فوق الذکر باشد.
سنحداکثر ۳۵ سال

۵- کارشناس تصویر برداری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس رادیولوژی
تجربهحداقل ۲ سال کار در رشته مربوطه 
سنحداکثر ۳۵ سال

۶-مسئول لندری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم ترجیحا فوق دیپلم ترجیحا  کارشناس دریکی از گرایشهای مدیریت
تجربهحداقل دوسال کار در مراکز بشکل مدیر واحد یا مسئول در لندری صنعتی وترجیحا بیمارستانی
سنحداکثر ۴۵ سال

۷- منشی بخش های پاراکلینیکی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم  
تجربهیک سال کار در بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان یا  حداقل یکی از بخشهای بیمارستانی به عنوان منشی
سنحداکثر ۳۵ سال

۸-پرسنل واحد استریلیزاسیون مرکزی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل دیپلم ترجیحاکاردانی اتاق عمل
تجربهحداقل ۱ سال سابقه کاردر بیمارستان
سن۳۵ سال

۹-متصدی اطلاعات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربه۱ سال سابقه کار  ترجیحا به عنوان مسئول پذیرش یا اطلاعات
سنحداکثر ۳۵ سال
ویژگی اختصاصیقدرت بیان مناسب (لهجه،صوت،فن بیان و….)

۱۰-کارشناس اموزش وپژوهش

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدکتری تخصصی  پزشکی / دکترا یا فوق لیسانس مدیریت اموزشی ویا اموزش پزشکی
تجربهحداقل پنج سال سابقه کاردر اموزش وپژوهش
سنحداکثر ۴۵ سال

۱۱-کارشناس بهداشت حرفه ای

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس / کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
تجربهحداقل با ۳ سال سابقه کار در بیمارستان.
سنحداکثر ۳۵ سال

۱۲-کارشناس بهداشت روان

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس یا کارشناس ارشد بهداشت روان
تجربهحداقل ۵ سال سابقه کار در مراکز درمانی  .
سنحداکثر ۴۵ سال

۱۳-مددکار اجتماعی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسی علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی ( مددکاری اجتماعی ) 
تجربهسه سال سابقه کار در مراکز درمانی  .
سنحداکثر ۴۰ سال

۱۴-کارشناس بهداشت محیط

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس /کارشناسی ارشد بهداشت محیط
تجربه۳ سال سابقه کار در بهداشت محیط در بیمارستان یا سایر سازمانها والزاما یکسال در بیمارستان 
سنحداکثر ۳۵ سال

۱۵-اپراتور تصفیه خانه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربهبمدت یکسال به عنوان پرسنل خدماتی /تاسیساتی بیمارستان
سنحداکثر ۳۵ سال

۱۶-اپراتور ایستگاه پسماند

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربهحداقل ۱ سال سابقه کار در بخش خدمات بیمارستان
سنحداکثر ۳۵ سال

۱۷-سوپر وایزر پاتولوژی

شرایط احراز
تحصیلاتحداقل کارشناسی آزمایشگاه وترجیحا کارشناسی ارشد  
تجربه ده سال سابقه کار در ازمایشگاه وحداقل  پنج سال در بخش پاتولوژی ویکسال سوپر وایزری
سنحداکثر ۴۵ سال

۱۸-کارشناس پاتولوژی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس علوم آزمایشگاهی
تجربه۵ سال سابقه کاردر ازمایشگاه ودوسال در پاتولوژی
سنحداکثر ۳۵ سال

۱۹-مسئول پذیرش بستری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط فوق دیپلم وترجیحا کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)
تجربهسه سال کار در بخش مدارک پزشکی / بخش پذیرش بیمارستان
سنحداکثر ۴۵سال

۲۰- پرسنل پذیرش بستری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دیپلم وترجیحا فوق دیپلم
تجربهسه سال کار در واحدهای اداری وترجیحا پذیرش بیمارستانی
سنحداکثر ۳۵سال

۲۱-مسئول فیزیک بهداشت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدارا بودن مدرک کارشناسی رادیولوژی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تکنولوژی پرتو شناسی(رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی(رادیوتراپی)
تجربهالف: داشتن حداقل۵ سال سابقه کار در بخش تصویر برداری ،ب:دارا بودن حداقل ۲سال سابقه کار به عنوان سوپر وایزر تصویر برداری /مسئول فیزیک بهداشت
سنحداکثر۴۵ سال

۲۲-دوزیمتریست

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی ترجیحا دارای مدرک دکترا
تجربهالف: داشتن حداقل۵ سال سابقه کار در بخش پرتو درمانیب:دارا بودن حداقل ۲سال سابقه کار در طراحی ومحاسبه دز (دوزیمتری )در پرتودرمانی
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۳-پرستار بخش های ویژه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه۵ سال تجربه پرستاری   وحداقل سه سال در بخش ویژه
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۴-پرستار اتاق عمل

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، اتاق عمل.
تجربه۵ سال تجربه پرستاری   وحداقل سه سال در بخش اتاق عمل در صورت نیاز به اشتغال در اتاق عمل قلب / پیوند /… حداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۵-هوشبری اتاق عمل

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های هوشبری.
تجربه۵ سال تجربه هوشبری  وحداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی.
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۶-مسئول تاسیسات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسیو یا ترجیحا کارشناسی ارشد مکانیک ،برق،تاسیسات
تجربهدارای حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و یا پایه یک نظام مهندسی
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۷-پرسنل تاسیسات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم و یا ترجیحا دیپلم فنی
تجربهدارای حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به امور فنی وتاسیساتی
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۸-مدیر پیشگیری وارتقای

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس ارشد یکی از حرف پیرا پزشکی ترجیحا پزشک عمومی
تجربهدارا بودن۱۰ سال سابقه کار و حداقل سه سال سابقه مدیریتی

۲۹-مسئول ایمنی ومدیریت خطر وبلایا

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس ارشد یکی از حرف پیرا پزشکی ترجیحا پزشک متخصص طب کار یا دکتری بهداشت حرفه ای
تجربهحداقل با ۳ سال سابقه کار مرتبط در بیمارستان.

۳۰-مسئول تدارکات

شرایط احراز                                                                                                                                       
تحصیلاتدیپلم ترجیحا کاردانی در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها
تجربهحداقل ۲ سال سابقه کار در واحد تدارکات یا سایر واحدهای پشتیبانی بیمارستانی
سنحداکثر ۴۰ سال

۳۱-مهماندار /آبدارچی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربه۳ سال تجربه کاری مرتبط با میهمانداری و یا کار در کترینگ

۳۲-آشپز

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطداشتن مدرک و گواهینامه معتبر از مراکز فنی وحرفه ای یا سایر مراکز آموزشی معتبر و شرکت در کلاس های توجیهی بخش تغذیه بیمارستان
تجربه۲ سال سابقه کار در بیمارستان  ویا مراکز تهیه غذا
سنحداکثر ۴۰ سال

۳۳-متصدی تلفنخانه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربه۱ سال سابقه کارمرتبط
سنحداکثر ۴۰

۳۴-مسئول خدمات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطفوق دیپلم  وترجیحا کارشناسی رشته های مدیریتی
تجربهحداقل دو سال سابقه مدیریت
سنحداکثر ۴۰ سال

۳۵-خدمات/خدمتگزار

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل سیکل ترجیحا دیپلم
تجربه۳ ماه آزمایشی
سنحداکثر ۴۰ سال

۳۶-بیمار بر

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل مدرک سیکل ترجیحا دیپلم
تجربهحداقل ۲ سال سابقه کار خدمات/ یکماه اموزش تحت نظر

۳۷-کارشناس دارویی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطفوق دیپلم/ ترجیحا کارشناس دارویی
تجربه۲ سال سابقه کار
سنحداکثر ۳۵

۳۸-انبارداردارویی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطلیسانس
تجربهحداقل ۲ سال سابقه کاردر داروخانه ها/ انبارهای دارویی

۳۹- کمک انباردار دارویی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربهدو سال سابقه کار در انبار

۴۰-مسئول دبیرخانه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم /کاردانی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها
تجربه۲ سال سابقه کاراداری مرتبط

۴۱-مسئول دفتر حوزه ریاست

شرایط احراز
تحصیلاتحداقل فوق دیپلم وترجیحا لیسانس های یکی از رشته های مرتبط با ارتباطات وامور اجتماعی
تجربه۳سال سابقه کار
سنحداکثر ۳۵ سال

۴۲-مسئول فیزیوتراپی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک دکتری فیزیوتراپی / مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی وحداقل مدرک کارشناسی
تجربه حداقل سه سال سابقه کار در مراکز  فیزیوتراپی  ودر صورت داشتن مدرک کارشناسی حداقل ۵ سال تجربه کاری در فیزیوتراپی بیمارستان
سنحداکثر ۴۰ سال

۴۳-کارشناس فیزیوتراپی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک کارشناسی فیزیوتراپیست  وترجیحا مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
تجربه حداقل یک سال سابقه کار در مرکز ویا واحد فیزیوتراپی بیمارستان
سنحداکثر ۴۰ سال

۴۴-مسئول کارگزینی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها
تجربه۲ سال سابقه کار به عنوان مسئول منابع انسانی یا کارگزینی

۴۵-پرسنل کارگزینی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها
تجربه۲ سال سابقه کار مربوط
سنحداگثر ۴۰ سال

۴۶-متصدی پذیرش کلینیک

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم /ترجیحاکاردانی مدارک پزشکی
تجربه۳ ماه آزمایشی در قسمت مربوطه /ترجیحا سابقه کار به عنوان منشی یا مسئول پذیرش در بیمارستان
سنحداکثر ۴۰ سال

۴۷- کمک بهیار کلینیک

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل دیپلم ترجیحا مدرک کمک بهیاری / بهیاری و در کلینیک های  فوق تخصصی، کارشناسی یکی از تخصص های بیمارستانی
تجربه۳ ماه آزمایشی وتایید پزشکان کلینیک ودر کلینیک های  فوق تخصصی حداقل یکسال سابقه مرتبط
سنحداکثر ۴۰ سال

۴۸- کارشناس تضمین کیفیت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یا هر یک از رشته های مدیریتی
تجربهحداقل ۱ سال سابقه کار مرتبط
سنحداکثر ۴۰ سال

۴۹-پرسنل رختشویخانه (لندری)

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل دیپلم
تجربه۱ سال سابقه کار مرتبط/ اموزش به مدت سه ماه

۵۰-خیاط

شرایط احراز
تحصیلاتدیپلم مدرک فنی وحرفه ای یا اموزشگاهی خیاطی
تجربهحداقل یک سال سابقه کار خیاطی

۵۱-متصدی درامد

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان

۵۲-کارشناس حقوق ودستمزد

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان

۵۳-متصدی ترخیص

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان

۵۴-مسئول صندوق

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
تجربه۱سال سابقه کار
سن۳۵ سال

۵۵-مسئول اموال

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان

۵۶-مسئول حفاظت فیزیکی /حراست

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطفوق دیپلم و بالاتر
تجربهدو سال سابقه کار مرتبط
سنحداکثر ۳۰ سال
قدبیش از ۱۸۰ سانتی متر
وزنبین ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم

۵۷-نگهبان/حراست

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم و بالاتر
تجربهدو سال سابقه کار مرتبط
سنحداکثر ۳۰ سال
قدبیش از ۱۸۰ سانتی متر
وزنبین ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم

۵۸-کارشناس پیگیری بیماران

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس پرستاری /کارشناس روانشناسی وترجیحا پزشک عمومی
تجربهحداقل ۵ سال سابقه کار در بیمارستان
سنحداکثر ۴۰ سال

۵۹-مسئول حقوق گیرندگان خدمت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس حقوق/ کارشناس پرستاری /کارشناس روانشناسی
تجربهحداقل ۵ سال سابقه کار در بیمارستان
سنحداکثر ۴۰ سال

توجه: برای کسب دریافت اطلاعات بیشتر  میتوانید با بنیاد بیماریهای خاص به آدرس ایمیل cffsd.estekhdam@yahoo.com ارتباط برقرار نمایید.

بنیاد امور بیماری ها خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here