خانه دسته‌بندی نشده فراخوان سوم برای جذب مدیران و کارکنان بیمارستان شرق

فراخوان سوم برای جذب مدیران و کارکنان بیمارستان شرق

2722
0

فراخوان سوم برای جذب مدیران و کارکنان بیمارستان شرق

همراه با شرایط احراز دور سوم

 مرکز پزشکی شرق ،بیمارستانی جنرال دارای بخشهای بستری زنان، مردان وکودکان و بخشهای ویژه بستری وپاراکلینیکی شامل: ICU,CCU .NICU ، اتاق عمل ، همودیالیز تالاسمی، شیمی درمانی، زنان وزایمان، پرتودرمانی، فیزیوتراپی، تصویر برداری و آزمایشگاه و کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی است. این مرکز به نیروهای متقاضی کار با شرایط احراز زیر نیازمند است که پس از طی مراحل استخدامی اغاز بکار نمایند.

  فرم استخدام در سایت بنیاد بیماریهای خاص www.cffsd.org  و در محل  ساختمان بنیاد در خیابان بهار جنوبی، خیابان سعید شرقی وهمچنین بیمارستان شرق، اتوبان افسریه، مسگر اباد  قابل دسترسی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر  می توانید با ایمیل آدرس بنیاد بیماریهای خاص cffsd.estekhdam@yahoo.com  تماس حاصل نمایید.  به شرایط احراز ، خصوصا مدرک تحصیلی مرتبط، سابقه  کار درمراکز درمانی و سکونت در شهرستان تهران توجه شده و آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی موقت آن را بارگذاری نمایید.

* روش ثبت نام:

 شرایط احراز متقاضیان برای پستهای مورد نیاز به شرح ذیل  می باشد:

۱-سوپروایزر بالینی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسیارشدیادکترادریکیازرشتههایپرستاری،آموزشپرستاری،مدیریتخدمات پرستاری.
تجربهسابقه  سه سال سرپرستاری وحداقل یکسال سوپر وایزراموزشی
سنحداکثر 45 سال

۲-سرپرستار

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرکتحصیلیکارشناسییاکارشناسیارشددریکیازرشتههایپرستاری،آموزشپرستاری،مدیریتخدمات پرستاری.
تجربه۵ سال تجربه پرستاری ویکسالبعنوان سرپرستاربخشهای عادی وبرایاحرازپستسرپرستاریبخشهایویژهICU,CCU,NICU ،دیالیز،اورژانس،اتاق عمل و….حداقل دارایسهسالتجربهباشد.
سنحداکثر ۴۰ سال

۳-پرستار

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرکتحصیلیکارشناسییاکارشناسیارشددریکیازرشتههایپرستاری،آموزشپرستاری،مدیریتخدمات پرستاری.
تجربه۵ سال تجربه پرستاری وبرایاحرازپست پرستاری دربخشهایویژهICU,CCU,NICU ،دیالیز،اورژانس،اتاق عمل و….حداقل دارایسهسالتجربه در بخشهای فوق الذکرباشد.
سنحداکثر ۳۵ سال

۴- کارشناس تصویر برداری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس رادیولوژی
تجربهحداقل ۲ سال کار در رشته مربوطه 
سنحداکثر ۳۵ سال

۵-مسئول لندری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم ترجیحا فوق دیپلم ترجیحا  کارشناس دریکی از گرایشهای مدیریت
تجربهحداقل دوسال کار در مراکز بشکل مدیر واحد یا مسئول در لندری صنعتی وترجیحا بیمارستانی
سنحداکثر ۴۵ سال

۶- منشی بخش های پاراکلینیکی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربهیک سال کار در بخشهای پاراکلینیکی بیمارستان یا  حداقل یکی از بخشهای بیمارستانیبه عنوان منشی
سنحداکثر ۳۵ سال

۷-پرسنل واحد استریلیزاسیون مرکزی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل دیپلم ترجیحاکاردانی اتاق عمل
تجربهحداقل ۱ سال سابقه کاردر بیمارستان
سن۳۵ سال

۸-متصدی اطلاعات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربه۱ سال سابقه کار ترجیحا به عنوان مسئول پذیرش یا اطلاعات
سنحداکثر ۳۵ سال
ویژگی اختصاصیقدرت بیان مناسب (لهجه،صوت،فن بیان و….)

۹-اپراتور ایستگاه پسماند

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربهحداقل ۱ سال سابقه کار در بخش خدمات بیمارستان
سنحداکثر ۳۵ سال

۱۰-سوپر وایزر پاتولوژی

شرایط احراز
تحصیلاتحداقل کارشناسی آزمایشگاه وترجیحا کارشناسی ارشد
تجربهده سال سابقه کار در ازمایشگاه وحداقل  پنج سال در بخش پاتولوژی ویکسال سوپر وایزری
سنحداکثر ۴۵ سال

۱۱-کارشناس پاتولوژی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس علوم آزمایشگاهی
تجربه۵ سال سابقه کاردر ازمایشگاه ودوسال در پاتولوژی
سنحداکثر ۳۵ سال

۱۲-مسئول پذیرش بستری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)
تجربهسه سال کار در بخش مدارک پزشکی / بخش پذیرش بیمارستان
سنحداکثر ۴۵سال

۱۳- پرسنل پذیرش بستری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دیپلم وترجیحا فوق دیپلم
تجربهسه سال کار در واحدهای مدارک پزشکی وترجیحا پذیرش بیمارستانی
سنحداکثر ۳۵سال

۱۴-مسئول فیزیک بهداشت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدارا بودن مدرک کارشناسی رادیولوژی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تکنولوژی پرتو شناسی(رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی(رادیوتراپی)
تجربهالف: داشتن حداقل۵ سال سابقه کار در بخش تصویر برداری ،ب:دارا بودن حداقل ۲سال سابقه کار به عنوان سوپر وایزر تصویر برداری /مسئول فیزیک بهداشت
سنحداکثر۴۵ سال

۱۵-دوزیمتریست

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی ترجیحا دارای مدرک دکترا
تجربهالف: داشتن حداقل۵ سال سابقه کار در بخش پرتو درمانیب:دارا بودن حداقل ۲سال سابقه کار در طراحی ومحاسبه دز (دوزیمتری )در پرتودرمانی
سنحداکثر ۴۰ سال

۱۶-پرستار بخش های ویژه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرکتحصیلیکارشناسییاکارشناسیارشددریکیازرشتههایپرستاری،آموزشپرستاری،مدیریتخدمات پرستاری.
تجربه۵ سال تجربه پرستاری وحداقل سه سال در بخش ویژه
سنحداکثر ۴۰ سال

۱۷-پرستار اتاق عمل

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرکتحصیلیکارشناسییاکارشناسیارشددریکیازرشتههایپرستاری،آموزشپرستاری،اتاق عمل.
تجربه۵ سال تجربه پرستاری وحداقل سه سال در بخش اتاق عمل در صورت نیاز به اشتغال در اتاق عمل قلب / پیوند /… حداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی
سنحداکثر ۴۰ سال

۱۸-هوشبری اتاق عمل

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرکتحصیلیکارشناسییاکارشناسیارشددریکیازرشتههای هوشبری.
تجربه۵ سال تجربه هوشبریوحداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی.
سنحداکثر ۴۰ سال

۱۹-کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت(مدارک پزشکی)

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسی وترجیحاکارشناسیارشدمدیریت اطلاعات سلامت(مدارکپزشکی) 
تجربه۳ سال سابقه کار در بخش مدیریت اطلاعات سلامت(مدارکپزشکی)
سنحداکثر ۳۵ سال

۲۰-مسئول تاسیسات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسیو یا ترجیحا کارشناسی ارشد مکانیک ،برق،تاسیسات
تجربهدارای حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و یا پایه یک نظام مهندسی
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۱-پرسنل تاسیسات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم و یا ترجیحا دیپلم فنی
تجربهدارای حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به امور فنی وتاسیساتی
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۲-مدیر پیشگیری وارتقای سلامت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس ارشد یکی از حرف پیرا پزشکی ترجیحا پزشکعمومی 
تجربهدارابودن۱۰سالسابقهکار وحداقلسه سال سابقه مدیریتی

۲۳-مسئول ایمنی ومدیریت خطر وبلایا

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس ارشد یکی از حرف پیرا پزشکی ترجیحا پزشکمتخصص طب کار یا دکتری بهداشت حرفه ای 
تجربهحداقل با ۳ سال سابقه کار مرتبط در بیمارستان. 

۲۴-مسئول تدارکات

شرایط احراز                                                                                                                                       
تحصیلاتدیپلم ترجیحاکاردانیدریکیازرشتههایتحصیلیمدیریتدولتیباتمام گرایشها
تجربهحداقل ۲ سال سابقه کار در واحد تدارکات یا سایر واحدهای پشتیبانی بیمارستانی
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۵-مهماندار /آبدارچی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربه۳ سال تجربه کاری مرتبط با میهمانداری و یا کار در کترینگ

۲۶-آشپز

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطداشتن مدرک و گواهینامه معتبر از مراکز فنی وحرفه ای یا سایر مراکز آموزشی معتبر و شرکت در کلاس های توجیهی بخش تغذیه بیمارستان
تجربه۲ سال سابقه کار در بیمارستان  ویا مراکز تهیه غذا
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۷-متصدی تلفنخانه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربه۱ سال سابقه کارمرتبط
سنحداکثر ۴۰

۲۸-مسئول خدمات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطفوق دیپلموترجیحا کارشناسی رشته های مدیریتی
تجربهحداقل دو سال سابقه مدیریت ومسئولیت خدمات
سنحداکثر ۴۰ سال

۲۹-خدمات/خدمتگزار

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل سیکلترجیحا دیپلم
تجربه۳ ماه آزمایشی
سنحداکثر ۴۰ سال

۳۰-بیمار بر

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل مدرک سیکلترجیحا دیپلم
تجربهحداقل ۲ سال سابقه کار خدمات/ یکماه اموزش تحت نظر

۳۱-کارشناس دارویی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطفوق دیپلم/ ترجیحا کارشناس دارویی
تجربه۲ سال سابقه کار
سنحداکثر ۳۵

۳۲-انبارداردارویی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطلیسانس
تجربهحداقل ۲ سال سابقه کاردر داروخانه ها/ انبارهای دارویی

۳۳- کمک انباردار دارویی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم
تجربهدو سال سابقه کار در انبار

۳۴-مسئول دبیرخانه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم /کاردانی ویاهمترازدریکیازرشتههایتحصیلی مدیریتدولتیباتمامگرایشها
تجربه۲ سال سابقه کاراداری مرتبط

۳۵-مسئول دفتر حوزه ریاست

شرایط احراز
تحصیلاتحداقل فوق دیپلم وترجیحا لیسانس های یکی از رشته های مرتبط با ارتباطات وامور اجتماعی
تجربه۳سال سابقه کار
سنحداکثر ۳۵ سال
مهارتمسلط به زبان انگلیسی

۳۶-مسئول فیزیوتراپی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک دکتری فیزیوتراپی / مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی وحداقل مدرک کارشناسی
تجربه حداقل سه سال سابقه کار در مراکز  فیزیوتراپی  ودر صورت داشتن مدرک کارشناسی حداقل ۵ سال تجربه کاری در فیزیوتراپی بیمارستان
سنحداکثر ۴۰ سال

۳۷-کارشناس فیزیوتراپی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطمدرک کارشناسی فیزیوتراپیست وترجیحا مدرک کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
تجربه حداقل یک سال سابقه کار در مرکز ویا واحد فیزیوتراپی بیمارستان
سنحداکثر ۴۰ سال

۳۸-مسئول کارگزینی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناسییاکارشناسیارشدویاهمترازدریکیازرشتههایتحصیلی مدیریتدولتیباتمامگرایشها
تجربه۲ سال سابقه کار به عنوان مسئول منابع انسانی یا کارگزینی

۳۹-پرسنل کارگزینی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکاردانییاکارشناسیویاهمترازدریکیازرشتههایتحصیلی مدیریتدولتیباتمامگرایشها
تجربه۲ سال سابقه کار مربوط
سنحداگثر ۴۰ سال

۴۰-متصدی پذیرش کلینیک

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکاردانی/ کارشناسی  مدارک پزشکی
تجربه۳ ماه آزمایشی در قسمت مربوطه /ترجیحا سابقه کار به عنوان منشی یا مسئول پذیرش در بیمارستان
سنحداکثر ۴۰ سال

۴۱- کمک بهیار کلینیک

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل دیپلم ترجیحا مدرک کمک بهیاری / بهیاری و در کلینیک های  فوق تخصصی، کارشناسی یکی از تخصص های بیمارستانی
تجربه۳ ماه آزمایشی وتایید پزشکان کلینیک ودر کلینیک های  فوق تخصصی حداقل یکسال سابقه مرتبط
سنحداکثر ۴۰ سال

۴۲-پرسنل رختشویخانه (لندری)

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل دیپلم
تجربه۱ سال سابقه کار مرتبط/ اموزش به مدت سه ماه

۴۳-خیاط

شرایط احراز
تحصیلاتدیپلم مدرک فنی وحرفه ای یا اموزشگاهی خیاطی
تجربهحداقل یک سال سابقه کار خیاطی

۴۴-متصدی درامد

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان

۴۵-کارشناس حقوق ودستمزد

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان

۴۶-متصدی ترخیص

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان

۴۷-مسئول صندوق

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم یا فوق دیپلم حسابداری
تجربه۱سال سابقه کار وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان
سن۳۵ سال

۴۸-مسئول اموال

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطحداقل کاردانی حسابداری یا کارشناسی
تجربه سه سال سابقه کار حسابداری وترجیحا یک سال سابقه در بیمارستان

۴۹-مسئول حفاظت فیزیکی /حراست

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطفوق دیپلم و بالاتر
تجربهدو سال سابقه کار مرتبط به عنوان مسئول نگهبانی یا حراست
سنحداکثر ۳۰ سال
قدبیش از ۱۸۰ سانتی متر
وزنبین ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم

۵۰-نگهبان/حراست

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطدیپلم و بالاتر
تجربهدو سال سابقه کار مرتبط
سنحداکثر ۳۰ سال
قدبیش از ۱۸۰ سانتی متر
وزنبین ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم

۵۱-کارشناس پیگیری بیماران

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس پرستاری /کارشناس روانشناسی وترجیحا پزشک عمومی
تجربهحداقل ۵ سال سابقه کار در بیمارستان در واحد حقوق گیرندگان خدمت یا مددکاری
سنحداکثر ۴۰ سال

۵۲-مسئول حقوق گیرندگان خدمت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبطکارشناس حقوق/ کارشناس پرستاری /کارشناس روانشناسی
تجربهحداقل ۵ سال سابقه کار در بیمارستاندر واحد حقوق گیرندگان خدمت یا مددکاری
سنحداکثر ۴۰ سال

توجه: برای کسب دریافت اطلاعات بیشتر  میتوانید با بنیاد بیماریهای خاص به آدرس ایمیل cffsd.estekhdam@yahoo.com ارتباط برقرار نمایید.

بنیاد امور بیماری ها خاص

@cffsd

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here