خانه اخبار لزوم توانمندسازی خانواده هایی که فرزند طیف اتیسم دارند

لزوم توانمندسازی خانواده هایی که فرزند طیف اتیسم دارند

3013
0

خانواده باید به عنوان بخشی از استراتژی درمان افراد دچار اختلال طیف اتیسم دیده شود.

در فرآیند نگهداری از این کودکان خانواده هم می تواند آسیب ببیند و هم آسیب برساند.به همین دلیل اگر خانواده آموزش ببیند نقش محوری در روند بهبود کودک اتیسم و ارتقای کیفیت زندگی خانواده اتیسم بازی می کند.

در استراتژی درمان باید همه اعضای خانواده دیده شوند:

حلقه اول والدین

حلقه دوم دیگر فرزندان خانواده

حلقه سوم اعضای خانواده پدری و مادری

حلقه چهارم افراد دارای رابطه نزدیک با فرد طیف اتیسم. (حتی همسایه)

بخشی از سخنرانی دکتر مصباح انصاری، درمانگر اتیسم در چهارمین همایش اتیسم

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here